Политика за приватност и заштита на личните податоци

Оваа Политиката за приватност на личните податоци го уредува начинот на кој Продукција Перспектива дооел Скопје, чие седиште се наоѓа на ул. Даме Груев 7/9-3, 1000 Скопје, Р. Македонија, ги собира, користи, одржува и открива податоците собрани при посета на нашите интернет страници. Оваа политика за приватност се однесува единствено за интернет страницата (сопственост на Продукција Перспектива) и не се однесува за личните податоци што се собираат на други начини. Оваа Политика на приватност не се однесува на Вашата посета на други интернет страници до кои пристапувате преку нашите интернет страници.

За време на посетата на интернет страницата, Вашата приватност целосно се почитува и нашите активности кореспондираат со европските закони, GDPR (General Data Protection Regulation) и законите во Р. Македонија.

Вие самите ги контролирате информациите што ги давате на нашата веб страна. Со потполнување на достапните барања (контакт формите) на нашата веб страна вие сте согласни со оваа политика на приватност и сте согласни да сте контактирани на наведените контакт информации.

Ние во целост ќе ги почитуваме сите ваши права согласно прописите за заштита на лични податоци на Р. Македонија и Општите регулативи за заштита на податоците за припадниците на Европска Унија (GDPR).

Во согласност со постојните прописи за заштита на личните податоци, Вие имате право на пристап, исправка, бришење, ограничување на обработката, добивање на копија од вашите лични податоци за свои цели или да ги пренесете на друг давател на услуги по ваш избор (преносливост), како и право да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци кога овие податоци се обработени за цели на директен маркетинг.

Вие можете да ја повлечете својата согласност во секое време. Сите овие права се применуваат во рамките на ограничувањата предвидени со постојните прописи за заштита на личните податоци.